RegulaminREGULAMIN KONKURSU DLA BLOGERÓW ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INSTAGRAMA

 

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. UCZESTNICY

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

5. PRZEBIEG KONKURSU – ZBIERANIE GŁOSÓW

6. NAGRODY GŁÓWNE ORAZ BONY

7. ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW

8. PRAWA AUTORSKIE

9. DANE OSOBOWE

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

11. REKLAMACJE

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest KIK TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394343, z siedzibą pod adresem ul. Legnicka nr 21A, 53-671 Wrocław, o kapitale zakładowym 4 414 700,00 złotych, posiadająca NIP 8971777132 oraz REGON 021685533 („Organizator”).

1.1. Obsługującym konkurs na zlecenie Organizatora jest Rafał Wójcicki BUENA VISTA MEDIA GROUP, ul. Laskowicka 7, 51-523 Wrocław, NIP: 8981458842 („Agencja”, „Administrator”)

1.2. Jeżeli w niniejszym dokumencie mowa jest, że jakiejś czynności dokonuje Organizator, to równoważnym z działaniem samego Organizatora jest również działanie w jego imieniu Agencji – w zakresie przeprowadzenia Konkursu i wszelkich czynności z tym związanych, wszelkie działania Agencji domyślnie uznawane są za działania Organizatora. Analogicznie, wszelkie czynności Agencji (Administratora), dokonywane w ramach Konkursu (w tym sygnowane jako „Administrator”), uznawane są za działania bezpośrednie samego Organizatora.

1.3. Celem konkursu („Konkurs”) jest wyłonienie „Blogera miesiąca”, przy czym najistotniejszą rolę odgrywają prezentowane przez Uczestników treści, zaprezentowane przez Blogera w odpowiedzi na zadany temat w danej edycji miesiąca konkursu.

1.4. Konkurs odbywa się na stronie www.konkurs.blog.kik.pl („Strona Konkursu”)

1.5. Konkurs Organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Obszar”).

1.6. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin („Regulamin”)

1.7. Niniejszy Regulamin, w zakresie nagród, stanowi przyrzeczenie ogłoszone publicznie przez Organizatora w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

1.8. Organizator zobowiązuje się powyższego przyrzeczenia dotrzymać, przy czym może się w tym celu posłużyć osobami trzecimi, w szczególności zaś Agencją (jednakże wyłączna odpowiedzialność z tytułu przyrzeczenia spoczywa na Organizatorze).

 

2. UCZESTNICY

2.1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków uczestnictwa opisanych w § 3 Regulaminu.

2.2. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy lub współpracownicy (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego – nie tylko pracy, ale też umów cywilnych) Organizatora lub Agencji, ani ich rodziny lub osoby bliskie.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie bloga („Blogerzy”) bądź konta na Instagramie („Użytkownicy Instagrama”).

3.2. Przystąpienie do Konkursu następuje przez rejestrację Uczestnika na Stronie Konkursu.

3.3. Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane oraz musi spełniać warunki przewidziane dla Uczestników.

3.4. Uczestnik wypełnia formularz („Formularz Konkursowy”) z danymi, stanowiący zgłoszenie do konkursu i zawierający zarazem zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”).

3.5. Wszyscy Uczestnicy muszą się zarejestrować za pomocą używanego przez siebie osobiście adresu mailowego (nie będzie on publicznie ujawniany).

3.6. W procesie rejestracji / zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik podaje następujące dane („Część Informacyjna Zgłoszenia”):

a) Imię (publiczne)

b) Nazwisko (publiczne)

c) Adres E-Mail (niepubliczny)

d) Data urodzenia (niepubliczna)

e) Miejscowość zamieszkania (niepubliczna)

3.7. Uczestnik do swojego Profilu („Profil” / „Setcard”) wgrywa też swoje zdjęcie („Zdjęcie Profilowe”).

3.8. Ponadto w ramach rejestracji / zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik musi wykonać też Zadanie Konkursowe.

3.9. W przypadku blogerów Zadanie Konkursowe polegać będzie na utworzeniu wpisu / posta, którego treść stanowić będzie realizację zaproponowanego przez Organizatora tematu miesiąca, przy czym posty muszą zawierać:

a) zdjęcie profilowe Uczestnika

b) imię i nazwisko blogera

c) nazwę bloga

d) adres url bloga

e) informacje o blogerze, w skrócie "o mnie"

f) tekst rozwijający temat miesiąca (maksymalnie do 2 000 znaków)

g) maksymalnie 4 zdjęcia ilustrujące temat miesiąca

3.10. W przypadku użytkowników Instagrama Zadanie Konkursowe polegać będzie na umieszczeniu na swoim koncie na Instagramie zdjęć, które stanowić będą realizację zaproponowanego przez Organizatora tematu miesiąca, po uprzednim oznaczeniu zdjęć odpowiednim hashtagiem w danym miesiącu trwania konkursu.

3.11. Zdjęcia oraz treści, o których mowa w pkt 3.9 podlegać będą kontroli i zatwierdzeniu przez Moderatora konkursu. Dopiero po akceptacji merytorycznej Moderatora posty i zdjęcia będą publikowane na Stronie Konkursu w formie Profilu Uczestnika.Zdjęcia, o których mowa w pkt 3.10 nie wezmą udziału w konkursie, jeżeli w ocenie Jury nie będą realizowały zaproponowanego przez Organizatora tematu miesiąca.

3.12. Proces rejestracji / zgłoszenia do Konkursu kończy się zatwierdzeniem (wysłaniem) przez Uczestnika Formularza Konkursowego, stanowiącego Zgłoszenie Konkursowe („Zgłoszenie Konkursowe”).

3.13. Wymogi Zgłoszenia Konkursowego:

a) Zadanie Konkursowe Uczestnik jest zobowiązany zrealizować zgodnie z tematem zaproponowanym przez Organizatora. W przypadku pisemnej części posta, treść musi zmieścić się w limitach liczby znaków przewidzianych dla poszczególnych pól oraz zostać sporządzona w języku polskim, poprawną polszczyzną. Nadto zamieszczone treści muszą stanowić wypowiedzi, których Uczestnik jest autorem i do których Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie. Zdanie ostatnie dotyczy także zamieszczanych przez Uczestnika zdjęć w ramach konkursu.

b) Zadanie Konkursowe nie może zawierać w swojej treści zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe, jak również nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym – co szczególnie ważne – nie może naruszać prawa autorskich osób trzecich.

c) Zadanie Konkursowe nie może zawierać przekazu w jakikolwiek sposób pochwalającego lub propagującego faszyzm, nazizm, komunizm i/lub inne systemy zbrodnicze lub totalitarne, nie może zawierać też mowy nienawiści, ani treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego utrwalonymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

d) W szczególności też Zadanie Konkursowe nie może stać się nośnikiem przekazu dla treści o charakterze pornograficznym, czy innych treści naruszających poczucie dobrego smaku u przeciętnego człowieka z kręgu kultury europejskiej i nie może naruszać wyznawanych w cywilizowanym świecie wartości.

e) Powyższe zasady dotyczą też Zdjęcia Profilowego, które w szczególności nie może naruszać cudzych praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich, nie może zawierać w sobie elementów przemocy lub pornograficznych, lub naruszających dobry smak, zasady współżycia społecznego i ustalone w naszym kraju zwyczaje.

3.14. Uczestnik naruszający powyższe Wymogi Zgłoszenia Konkursowego może zostać wykluczony z Konkursu, a jego kandydatura może zostać zablokowana.

3.15. Po wysłaniu Formularza Konkursowego, Uczestnik dostaje maila z informacją o przyjęciu Zgłoszenia Konkursowego i rozpoczęciu weryfikacji, o której mowa w punkcie następnym.

3.16. Zgłoszenie Konkursowe jest weryfikowane wstępnie przez Organizatora, przy czym moderacja ma charakter techniczny i automatyczny celem zapobieżeniu spamu, treściom wulgarnym, pustym zgłoszeniom lub nieadekwatnym treściowo zgłoszeniom (automatyczne algorytmy).

3.17. Po wstępnej weryfikacji, Uczestnik dostaje maila z informacją o zaakceptowaniu Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora (Administratora) wraz z linkiem do aktywacji Zgłoszenia Konkursowego, stanowiącej ostateczne potwierdzenie udziału Uczestnika w Konkursie.

3.18. Uczestnik ostatecznie potwierdza swój udział w Konkursie poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w mailu z potwierdzeniem akceptacji Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora (Administratora). Rozpoczęcie uczestnictwa w Konkursie rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przez Uczestnika w Link Aktywacyjny i wyświetlenia się stosownego komunikatu na Stronie Konkursowej (liczy się data i czas zarejestrowane w systemie informatycznym i tabeli systemu bazy danych Strony Konkursowej – „Skuteczna Aktywacja”).

3.19. Po Skutecznej Aktywacji, Uczestnik staje się Aktywnym Uczestnikiem („Aktywny Uczestnik”) i aktywnie bierze udział w Konkursie.

3.20. Każdy Uczestnik może mieć tylko jeden Profil. Zabronione jest rejestrowanie się tego samego Uczestnika za pomocą różnych maili i różnych danych.

 

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od dnia 1 września do 31 grudnia 2017.

4.2. W Konkursie biorą udział Zgłoszenia Konkursowe aktywowane (Skuteczna Aktywacja) w okresie od dnia 1 września 2017 roku (od godziny 00:00:01), do dnia 31 grudnia 2017 roku (do godziny 23:59:59).

 

5. PRZEBIEG KONKURSU – ZBIERANIE GŁOSÓW

5.1. Konkurs polega na zbieraniu przez Aktywnych Uczestników głosów oddanych na ich publiczne Profile (Setcards), celem wyłonienia najciekawszego, najlepiej ocenianego przez głosującą internetowo społeczność Aktywnego Uczestnika (ocenianego przez pryzmat wykonanego Zadania Konkursowego – tj. posta opublikowanego przez blogera)

5.2. Aktywni Uczestnicy mogą promować swoje profile i zachęcać do głosowania na siebie na przykład w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Wykop, etc.) poprzez mechanizmy udostępnione na Stronie Konkursowej i/lub wklejanie stosownych linków bezpośrednich do swojego publicznego Profilu.

5.3. Osoby wchodzące na Profil Aktywnego Uczestnika celem oddania głosu (”Głosujący”) mogą oddawać na niego głosy, na poniższych zasadach:

a) Głosujący oddaje swój głos na danego Aktywnego Uczestnika Konkursu poprzez kliknięcie przycisku „GŁOSUJ” na dole danego Profilu Aktywnego Uczestnika.

b) W przypadku Uczestników Konkursu będących użytkownikami Instagrama, wybierając 10 zwycięzców spośród autorów zdjęć, o których mowa w punkcie 3.10 Jury weźmie pod uwagę to, czy realizują one zaproponowany przez Organizatora temat danego miesiąca.

 

oddawanie głosów odbywać się będzie tylko za pośrednictwem Instagrama.

c) Celem identyfikacji i zapobieżenia przekroczenia limitu głosów na Aktywnych Uczestników Konkursu, Głosujący musi podać swój adres e-mail.

d) Po oddaniu głosu, na podany przez Głosującego adres e-mail zostaje wysyłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu.

e) Głos jest oddany („Skuteczny Głos”), po kliknięciu przez Głosującego linka potwierdzającego i wyświetlenie na Stronie Konkursowej stosownego komunikatu (oraz zarejestrowaniu informacji w bazie danych systemu Strony Konkursowej).

f) Ponowne oddanie Skutecznego Głosu na tego samego Aktywnego Uczestnika w tym samym miesiącu jest niemożliwe.

g) Każdy głosujący na konkursowe posty Blogerów może w danym miesiącu oddać maksymalnie trzy głosy na różnych Uczestników, przy czym oddanie każdego głosu odbywa się na zasadach opisanych powyżej, lit. a)-e).

 

6. NAGRODY GŁÓWNE ORAZ BONY

6.1. W ramach niniejszego Konkursu, przez 4 miesiące spośród uczestniczących w konkursie dla blogerów, będą wybierani zwycięzcy poszczególnych edycji miesiąca („Finaliści”), co będzie się odbywać w 4. konkursowych Cyklach Miesięcznych („Cykl Miesięczny”), przy czym przez Cykl Miesięczny rozumie się okres od 1. dnia danego miesiąca od godziny 00:00:01, do ostatniego dnia danego miesiąca, do godziny 23:59:59;

6.2. Nagrodami głównymi w każdej edycji miesiąca są dwie kampanie reklamowe o wartości 2 500 PLN każda („Nagroda pierwsza” i „Nagroda druga”). Zakres kampanii reklamowej oraz czas jej trwania zostanie ustalony indywidualnie z finalistami danej edycji konkursu, przy czym niewykluczona jest dłuższa współpraca.

6.3. Nagroda pierwsza zostanie przyznana autorowi postu, który w danej edycji miesięcznej otrzymał największą ilość punktów w głosowaniu internautów na stronie konkursowej, o ile spełni warunki przewidziane w punkcie 7. Regulaminu.

6.4. Nagroda druga zostanie przyznana autorowi postu wybranego przez komisję konkursową („Jury”), uprzednio powołaną przez Organizatora, o ile spełni warunki przewidziane w punkcie 7. Regulaminu.

6.5. Jury przy wyborze przede wszystkim będzie oceniać realizację Zadania Konkursowego, bacząc na oryginalność oraz kreatywność treści posta i zdjęć, a także sposób zaprezentowania Uczestnika w zakładce „o mnie”.

6.6. Autorzy postów nagrodzonych w danej edycji miesiąca, nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach Konkursu, przy czym ograniczenie to dotyczy tylko Laureatów spośród blogerów. Laureaci będący użytkownikami Instagrama mogą startować w kolejnych edycjach miesięcznych Konkursu.

6.7. W przypadku uczestniczących w konkursie dla blogerów, autorzy pierwszych dziesięciu postów w danym Cyklu Miesięcznym („Laureaci”) otrzymają bon zakupowy o wartości 100 PLN do wykorzystania w sieci sklepów KIK, o ile spełnią warunki przewidziane w punkcie 7. niniejszego Regulaminu.

6.8. W przypadku użytkowników Instagrama, dziecięciu Uczestników Konkursu, którzy zostali wybrani w danym Cyklu Miesięcznym przez Jury („Laureaci”) otrzyma bon zakupowy o wartości 100 PLN do wykorzystania w sieci sklepów KIK, o ile spełnią warunki przewidziane w punkcie 7. niniejszego Regulaminu.

 

 

7. ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW i FINALISTÓW

7.1. Bony zakupowe, o których mowa w pkt 6.7 i 6.8 Regulaminu zostaną wysłane Laureatom listem poleconym.

7.2.  Po zakończeniu każdego Cyklu Miesięcznego, Organizator wysyła wiadomość prywatną do Laureatów, w przypadku blogerów – na podany podczas rejestracji adres e-mail, zaś w przypadku użytkowników Instagrama – za pośrednictwem Instagrama (z oficjalnego profilu KiK Polska, @kik.polska), z informacją o wyróżnieniu wraz z prośbą o podanie danych adresowych, na które ma zostać przesłany list polecony wraz z bonem zakupowym.

7.3. Laureat w terminie 14 dni od otrzymania prywatnej wiadomości obowiązany jest przesłać do Organizatora dane adresowe umożliwiające wysłanie listu poleconego z bonem zakupowym.

7.4. W razie nie wywiązania się przez Laureata z terminowego wykonania obowiązku określonego w powyższym punkcie – nagroda w postaci bonu zakupowego traci ważność.

7.5. Po zakończeniu każdego Cyklu Miesięcznego, Organizator wysyła wiadomość prywatną do Finalistów / Blogerów na podany podczas rejestracji adres e-mail z informacją o otrzymaniu Nagrody wraz z prośbą o podanie danych adresowych, celem umożliwienia odbioru Nagrody we wskazanym przez Organizatora sklepie KiK, z uwzględnieniem lokalizacji dogodnej dla Finalisty/ Blogera.

7.6. Finalista/ Bloger w terminie 14 dni od otrzymania prywatnej wiadomości e-mail obowiązany jest przesłać do Organizatora dane adresowe umożliwiające wybór dogodnej dla Finalisty/ Blogera lokalizacji sklepu sieci KIK, gdzie nastąpi odbiór nagrody.

7.7. Czas i miejsce odbioru nagrody głównej wskazuje Organizator, w sposób dogodny dla Finalisty/ Blogera.

7.8. Koszty odbioru nagrody, tj. stawienia się do siedziby najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania Finalisty/ Blogera sklepu sieci KIK, pokrywa Finalista/ Bloger.

7.9. W razie nie wywiązania się przez Finalistę/ Blogera z terminowego wykonania obowiązku określonego w punkcie 7.7. bądź w przypadku nie stawienia się przez Finalistę/ Blogera w uzgodnionym miejscu i czasie przewidzianym dla odbioru nagrody – nagroda przepada.

 

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Aktywny Uczestnik udziela Organizatorowi i Agencji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji (obejmującej geograficznie cały świat) do utworów jakie powstały w związku z wykonaniem Zadania Konkursowego na następujących płaszczyznach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8.2. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości licencja, o której mowa wyżej dotyczy również następujących pól eksploatacji uszczegółowionych poniżej:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu niezależnie od użytej techniki, w szczególności wytwarzania egzemplarzy utworu drogą zapisu optycznego, zapisu cyfrowego, zapisu analogowego;

b) obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu;

c) rozpowszechniania utworu w inny sposób, a w szczególności w zakresie: publicznego wykonywania (udostępniania), wystawiania, wyświetlania, odtworzeń dźwiękiem, obrazem lub obrazem i dźwiękiem, w tym przy użyciu nośników bądź przy użyciu urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego;

d) nadań, bez względu na użytą technikę, w tym: przewodowych lub bezprzewodowych, naziemnych lub satelitarnych, reemisji (nadań równoczesnych, dokonywanych całości i bez zmian przez innego nadawcę), jak również dokonywanych, w innym czasie lub ze zmianami, przez tego samego lub innego nadawcę;

e) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f) rozporządzania utworami na nośnikach dla własnego użytku nabywców, w tym osobistego oraz w celu publicznych wykonań, nadań, odtworzeń, wprowadzania do sieci, rozpowszechniania utworów za jej pomocą najmu lub użyczania;

g) wykorzystania w innych utworach w postaci niestanowiącej opracowania, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania, w zakresie objętym lit. a.-f.

8.3. Aktywny Uczestnik, a w szczególności laureat, udziela również Organizatorowi i Agencji zgody na wykorzystanie jego wizerunku do promocji marek Organizatora i jego działalności. Zgoda obejmuje prawo do rozpowszechniania tego wizerunku na wszelkich znanych płaszczyznach eksploatacji, w tym na tych, które dotyczą licencji, o której mowa wyżej (i wymienionych w jej kontekście pól).

8.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora (oraz Agencji) w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora (lub Agencji) do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora (lub Agencji) Zadań́ Konkursowych, do których, mocą niniejszego Regulaminu, Aktywny Uczestnik udzielił licencji zarówno Organizatorowi, jak i Agencji.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.

9.2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące informacje, które są podawane w Formularzu Zgłoszeniowym (Część Informacyjna).

9.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

9.4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora za pośrednictwem obsługującej Konkurs Agencji.

9.5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy skontaktować się Organizatorem na adres mailowy podany na Stronie Konkursowej, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości (lub za pośrednictwem stosownego formularza, jeżeli będzie dostępny).

9.6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, co jednakże wyklucza go z uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres obsługującej Agencji listu poleconego z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.

9.7. W ramach Konkursu, podczas rejestracji na Stronie Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi i Agencji stosownych zgód na:

a) Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przyznaniem oraz przekazaniem nagród;

b) Wykorzystanie podanego maila do przesyłania informacji związanych z Konkursem;

c) Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Agencję do celów marketingowych;

d) Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres.

9.8. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednakże – wyrażenie zgód opisanych w pkt 9.7 a) i b) jest obowiązkowe, ażeby aktywnie uczestniczyć w Konkursie.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

10.1. W granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody, chyba że Organizator naruszył prawo lub niniejszy Regulamin – wtedy jednak jego odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wartości potencjalnych nagród (jeżeli roszczenie ma związek z przyznaniem bądź nie nagrody lub z jej utratą).

10.2. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

10.4. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu, zwłaszcza rażącego, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora, o czym zostanie poinformowany drogą mailową (przy zachowaniu jego prawa do Reklamacji). W takim wypadku jego konto i Profil zostaną zablokowane.

10.5. W szczególności za rażące naruszenie niniejszego Regulaminu rozumie się:

a) Naruszenie przez Uczestnika prawa, a zwłaszcza prawa autorskiego (np. w Zadaniu Konkursowym lub poprzez wykorzystane w Zdjęciu Profilowym czyjeś dzieło fotograficzne lub graficzne).

b) Naruszenie czyichś dóbr osobistych (w szczególności w Zadaniu Konkursowym).

c) Naruszenie cudzych praw własności przemysłowej (np. bezprawne wykorzystanie słownych znaków towarowych w Zadaniu Konkursowym).

d) Podszycie się pod inną osobę (kradzież tożsamości).

e) Naruszenie zapisów punktu 3.13 niniejszego Regulaminu.

f) Naruszenie zapisów punktu 3.20 niniejszego Regulaminu.

g) Nieuczciwe manipulowanie głosami, np. poprzez tworzenie fikcyjnych Głosujących, poprzez zakładanie wielu adresów mailowych przez tą samą osobę.

 

11. REKLAMACJE

11.1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Agencji podany na wstępie niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.

11.2. Laureat, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wyznaczonej daty wydania nagród.

11.3. Reklamację rozpatruje w imieniu Organizatora Agencja w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

11.4. Decyzja Organizatora (Agencji) jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Organizatora (Agencji) Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

11.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestników, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).